स्नातकोत्तर तहमा M.Ed. कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सम्वन्धी सूचना     MBS कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) सम्वन्धी सूचना     एम एड चौथो सेमेष्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना     स्नातक तह पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना     एम एड दोश्रो सेमेष्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना     BICTE चौथो सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना     स्नातक तह दोस्रो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूचना     BICTE दोश्रो सेमेष्टरको परीक्षा फाराम सम्वन्धी सूचना

Tercer


TRACER STUDY QUESTIONNAIRE     Download


चारित्रिक प्रमाणपत्र बनाउनको लागि आवश्यक कागजातहरु